مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی پساب

 

تصفیه آب

تصفیه آب عبارت است ازحذف اجزای نامطلوب از آب و سپس دفع آنها به آسان ترین و مطمئن ترین روش ممکن.

برای توسعه و انتخاب یک الگوی تصفیه، شناخت صحیح کیفیت آب خام، کیفیت آب تصفیه شده و کارایی واحدهای عملیاتی و فرایندی مختلف ضروری است. عوامل مهم در انتخاب فرایند تصفیه عبارتند از : استانداردهای کیفی آب خام و تصفیه شده، آلاینده های مورد نظر، توپوگرافی و زمین شناسی، وضعیت هیدرولیکی سیستم، دفع لجن، انرژی مورد نیاز و اقتصاد واحد.

 • پیش اکسیداسیون
 • انعقاد
 • لخته سازی
 • ترسیب
 • ته نشینی
 • فیلتراسیون
 • تبادل یون
 • گندزدایی
 • اسمز معکوس RO
همگی روش های تصفیه آب هستند که با توجه به عوامل مذکور فوق یکی یا مجموعه ای از آنها برای رسیدن به کیفیت مد نظر به کار برده می شود.

پیش اکسیداسیون:
استفاده از عوامل اکسید کننده ای مثل ازن، پرمنگنات، پتاسیم، و ترکیبات کلر در آب خام و سایر واحدهای تصفیه ، باعث کاهش رشد میکروبی و اکسید کردن ترکیبات مولد رنگ، طعم و بو می شود.
 
انعقاد، لخته سازی و ترسیب:
آب منابع طبیعی دارای جامدات محلول و معلق زیادی است. ذرات معلق بزرگ مانند شن می توانند به وسیله فرایندهای فیلتراسیون ته نشینی و یا فیلتراسیون به آسانی حذف شوند اما مثلا ذرات کلوئیدی تنها پس از آمایش فیزیکی و شیمیایی می توانند به وسیله ته نشینی و فیلتراسیون حذف شوند. 
آمایش شیمیایی کلوئیدها را انعقاد می نامند که در آن خواص فیزیکی ذرات با افزودن ماده شیمیایی به منظور افزایش میزان حذف آنها، تغییر و اصلاح می شود. آمایش فیزیکی لخته سازی نامیده می شود، این فرایند مستلزم اختلاط آرام سوسپانسیون برای تسریع تماس بین ذره ای است، بنابراین باعث تجمع ذرات کلوئیدی و تبدیل آنها به لخته بزرگ با قابلیت ته نشینی بیشتر می شود. با اصلاح و آمایش فیزیکی یا شیمیایی آب ها بعضی از مواد معدنی یا جامدات محلول موجود در آن می توانند به صورت جامدات معلق ترسیب داده شوند، نمونه ای از این جامدات محلول کلسیم و منیزیم هستند که می توانند با افزودن آهک و کربنات سدیم و در نتیجه تشکیل یک رسوب معدنی به حالت نامحلول تبدیل شوند. سپس رسوب حاصله، طی فرایندهای انعقاد، ته نشینی و فیلتراسیون متداول حذف می شوند. این فرایند حذف ترسیب نام دارد.
ته نشینی:
ته نشینی فرایند تصفیه فیزکی است که برای جداسازی جامدات معلق از آب به وسیله نیروی ثقل به کار می رود و در تصفیه آب های سطحی بعنوان اولین مرحله برای حذف ذرات مولد کدورت، پس از انعقاد و لخته سازی بطور گسترده استفاده می شود. از ته نشینی برای بازیابی آب پس شویی صافی ها و افزایش غلظت لجن در مرحله تغلیظ و گاهی به عنوان مقدمه، برای حذف جامدات قابل ته نشینی مثل مواد دانه ای، شن و... استفاده می شود.طراحی ته نشینی به غلظت، اندازه و رفتار سوسپانسیون جامد بستگی دارد. بطور کلی چهار نوع ته نشینی وجود دارد:
 • ته نشینی مجزا: ته نشینی غلظت های کم ذراتی را که به صورت واحدهای مجزا ته نشین می شوند توصیف می کند. ته نشینی گل و لای پیش از انعقاد و ته نشینی دانه های شن در صافی ها بعد از شستشوی معکوس نمونه هایی از ته نشینی مجزا است.
 • ته نشینی لخته ای: ته نشینی غلظت های بالاتر جامدات که ضمن ته نشین شدن به هم میپیوندند را توصیف میکند. ته نشینی آب های سطحی منعقد شده، نمونه ای از ته نشینی لخته ای است.
 • ته نشینی ناحیه ای: ته نشینی سوسپانسیونی را توصیف می کند که غلظت جامدات در آن به حدی بالا است که ذرات به صورت یک لایه ته نشین می شوند. نمونه ای از ته نشینی ناحیه ای ناحیه ای، بخش بالای بستر در تغلیظ کننده های لجن است.
 • ته نشینی تراکمی: ته نشینی سوسپانسیونی با غلظت بالای جامدات را توصیف می کند که در آن ذرات در تماس با یکدیگر بوده و ته نشینی بیشتر تنها با تراکم توده ی جامدات رخ می دهد. قسمت پایین تغلیظ کننده ی ثقلی لجن، نمونه ای از ته نشینی تراکمی است.
فرایندهای انعقاد، لخته سازی و ته نشینی بیشتر مواد کلوئیدی مولد کدورت را حذف می کنند. برای دستیابی به استانداردهای سخت تر بهداشت عمومی وضع شده بعد از اصلاحیه ی قانون آب آشامیدنی سالم 1986 ، حذف بیشتر ذرات کلوئیدی ضروری است.
متداول ترین فرایند مورد استفاده در حذف بیشتر مواد کلوئیدی فیلتراسیون است. فیلتراسیون یکی از قدیمی ترین روش های تصفیه آب است. در واقع فیلتراسیون مکانیزم تصفیه آب خود طبیعت است. در طبیعت آب ضمن عبور آرام از میان تشکیلات سنگی و شنی متخلخل داخل خاک، تمیز و تصفیه می شود.
فرایند فیلتراسیون مورد استفاده در تصفیه ی آب شامل عبور آب از میان یک بستر محتوی مواد دانه ای مثل شن، سیلیس یا کربن فعال است که بصورت دستکاه های فیلتر شنی و فیلتر کربنی ارائه می گردد. با عبور آب از میان بستر، ذرات معلق در فضاهای منفذی بستر به دام افتاده و بنابراین از جریان آب حذف می شوند.
دراین روش مکانیزمی که درباره فیلتراسیون گفته شد بصورت مشابه تکرار می شود با این تفاوت که در روش تبادل یون ماده ای که آب از بستر آن عبور می کند رزین است. رزین های مزبور می توانند یون های منیزیم و کلسیم را با یون سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل کنند. این رزین ها پس از مدت زمان معینی اشباع شده و کارایی خود را از دست می دهند. اگر رزین با محلول کلرورسدیم ده درصد شستشو شود خاصیت سختی گیری خود را بازمی یابد. غلظت های کمتر و بیشتر نمک اثر کمتری دارند. قابل توجه است که استفاده از آبهای گل آلود و دارای مواد معلق و همینطور آب هایی که دارای املاحی مانند آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند، رزین ها را فرسوده و کارایی را کاهش می دهند، بنابراین بهتر است قبل از دستگاه سختی گیر مواد معلق به روش فیلتراسیون جدا شوند.

گندزدایی آب آشامیدنی برای غیر فعالسازی و یا حذف پاتوژن ها، با هدف دستیابی به استانداردهای اولیه ی آب آشامیدنی انجام می شود. گندزدایی بخشی از اهداف اصلی تصفیه آب که تامین آب فاقد ارگانیزم های بیماری زا است را برآورده می سازد. طی قرن گذشته کلرزنی به عنوان روش قابل قبول گندزدایی درآمده و این فرایند مهم ترین کشف در زمینه تصفیه ی آب آشامیدنی به شمار می رود.اهداف ویژه گندزدایی برای همه ی سیستم های آب رسانی عمومی عبارتند از:

 • غیر فعالسازی 99/9 درصد کیست های ژیاردیالمبیا و 99/99 درصد ویروس ها
 • وارد نکردن سمیت و طعم و بو به آب گندزدایی شده
 • کمینه سازی تشکیل فراورده های جانبی نامطلوب گند زدایی
 • دستیابی به حداکثر میزان آلاینده برای گندزداهای استفاده شده و فراورده های جانبی که می توانند تشکیل شوند.

در حالی که اثر دقیق عوامل گندزدا روی میکروارگانیسم ها به خوبی مشخص نشده است، برخی از عوامل که کارایی گندزدایی را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:

 • نوع و غلظت میکروارگانیسم ها
 • نوع و غلظت گندزدا
 • زمان تماس گند زدا
 • کیفیت شیمیایی و دمای آب
پرتوتابی فرابنفش (UV) یکی از روش های گندزدایی است که از اولخر قرن نوزدهم کشف و شناخته شد.مکانیزم اصلی غیر فعالسازی میکروارگانیزم ها توسط نور UV وارد کردن آسیب مستقیم بر اسیدهای نوکلئیک سلول است. هنگامی که انرژی UV توسط مواد ژنتیکی (DNA) میکروارگانیزم ها جذب می شود، تغییرات ساختمانی در آن ایجاد شده که از تکثیر میکروارگانیزم ها جلوگیری می کند. حداکثر جذب UV در طول موج 250 تا 255nm است که گستره ی طول موج بهینه برای میکروب کشی موثر است. از مزایای این روش اینکه هیچ گونه ماده ی شیمیایی وارد آب نمی شود لذا کیفیت آب تغییر نمی کند. طعم و بو تولید نمی شود و دوز بیش از حد اثر نامطلوب ایجاد نمی کند.
 
بسیاری از منابع آب خام حاوی مواد آلی و معدنی نامطلوب هستند که برای تولید آب با کیفیت قابل قبول جهت مصارف شرب و استفاده در صنعت نیازمند فرایندهای تصفیه خاص و پیشرفته می باشند. از جمله این ناخالصی وجود غلظت بالای نمک های معدنی در آب است که باعث ایجاد شوری می شود. املاح و نمک های معدنی می توانند مشکلات زیادی از نظر کیفیت آب، گوارایی و بهره برداری فرایند و کیفیت محصول در فرایندهای صنعتی ایجاد نمایند. لذا حذف این آلاینده ها و تامین آب با کیفیت مورد نیاز صنایع مستلزم بکارگیری روش های تصفیه پیشرفته و اختصاصی نظیر فرایندهای غشایی می باشد. فرایندهای غشایی فرایندهایی هستند که در آنها از یک غشا برای نفوذ آب با کیفیت بالا و وازدن جامدات محلول و معلق استفاده می شود و برمبنای اسمزمعکوس توسعه داده شده اند. اسمز، عبور آب از میان یک غشا نیمه تراوا از محلول رقیق به غلیظ بوده تا جایی که غلظت محلول در دو طرف غشا برابر شود. فشار اسمزی نیروی محرک پدیده اسمز است. در فرایند اسمزمعکوس یک فشار خارجی بیش تر از فشار اسمزی به محلول وارد شده که باعث حرکت آب در خلاف جهت طبیعی در غشا می گردد، لذا آبی فاقد مواد معدنی و با کیفیت بالا تولید می شود. اسمز معکوس بیشترین ظرفیت جداسازی و وازنی را دارد.
از اسمز معکوس بطور گسترده ای برای معدنی زدایی و تامین آب بدون یون مورد نیاز مصارف صنعتی یا حذف شوری و نمک
                                .زدایی آب دریا و جداسازی مواد آلی و سمی از پساب های صنعتی استفاده می شود
با توجه به اهمیت و کاربرد این روش و همچنین گستردگی مطالب، در آینده به صورت مقاله ای جداگانه به آن خواهیم پرداخت. 
 

 

 جدول مقایسه عملکرد روش های تصفیه آب

 موادمحلول و نامحلول درآب

RO

         UV

     تبادی یون         فیلتراسیون

 کلر

 حذف صددرصد عدم حذف  عدم حذف  حذف صددرصد 
ویروس حذف صددرصد حذف صددرصد عدم حذف عدم حذف 
 باکتری حذف صددرصد  حذف صددرصد  عدم حذف  حذف جزئی 
 مزه و بو  حذف صددرصد  عدم حذف عدم حذف   حذف صددرصد
سموم آفات نباتی حذف صددرصد  عدم حذف  عدم حذف  حذف صددرصد 
 موادشیمیایی آلی   حذف صددرصد عدم حذف   عدم حذف  حذف صددرصد
 نیترات حذف صددرصد   عدم حذف حذف جزئی   عدم حذف
 مواد رادیواکتیو حذف صددرصد  عدم حذف  حذف صددرصد  عدم حذف 
 سدیم حذف بیش از 95%  عدم حذف  حذف بیش از 95%  عدم حذف
 سرب

حذف بیش از 95%

 عدم حذف

حذف بیش از 95% 

عدم حذف 

 آرسنیک

حذف بیش از 95% 

 عدم حذف

حذف بیش از 95% 

عدم حذف 

 سولفور

حذف بیش از 95% 

عدم حذف 

حذف بیش از95%  

عدم حذف 
 فسفر

حذف بیش از 95% 

عدم حذف 

حذف بیش از95%  

 عدم حذف
 آلومینیوم  حذف صددرصد  عدم حذف

حذف بیش از 95% 

 عدم حذف
 کلروفرم حذف صددرصد  عدم حذف  عدم حذف   حذف صددرصد
 پتاسیم

حذف بیش از 95% 

عدم حذف 

حذف صددرصد

 عدم حذف
 کادمیم

حذف بیش از 95% 

عدم حذف 

حذف بیش از 95% 

عدم حذف 
           منیزیم

حذف بیش از 95% 

     عدم حذف 

حذف بیش از 95% 

    حذف صددرصد 
 
 

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب