مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی و استفاده مجدد از پساب

 

الکترودیالیز

دیالیز چیست؟

دیالیز شامل جدا کردن مواد با توجه به اندازه یونی یا مولکولی آنها از یک غشاء با تراوایی انتخابی است. نیروی محرکه برای دیالیز اختلاف غلظت بین دو طرف غشاء می‌باشد.

در یک سلول دیالیز ناپیوسته محلول از حلال بوسیله یک غشاء نیمه تراوا جدا می‌شود. یونها و مولکولهای کوچکتر از غشاء عبور کرده در حالیکه یونها و مولکولهای بزرگتر بدلیل اندازه کوچک روزنه‌های غشاء نمی‌توانند از آن عبور کنند. عبور ماده حل شده از طرف محلول به جهت حلال است چون این حرکت در جهت کاهش غلظت ماده حل شده می‌باشد. در سلولهای دیالیز با جریان پیوسته جهت جریان حلال و محلول معکوس است و در عمل میتوان چندین سلول را در یک واحد فشرده نمود و بصورت موازی به یکدیگر متصل کرد تا از این طریق به حداکثر سطح غشاء به حجم واحد دست یابیم.

الکترودیالیز

در این فرآیند نیروی محرکه برای انتقال جرم نیروی الکتریکی است.

اگر دیالیز برای جداسازی الکترولیتهای غیرآلی از محلول مورد استفاده قرار گیرد وجود یک نیرومحرکه الکتریکی در عرض غشاء با تراوایی انتخابی باعث افزایش نرخ انتقال یون می‌شود. از این طریق غلظت نمک محلول تصفیه شده کاهش خواهد یافت. الکترودیالیز برای حذف مواد معدنی و تولید آب شیرین از آب لب شور و آب دریا و همچنین برای حذف مواد معدنی در تصفیه پیشرفته فاضلاب کاربرد دارد. یک برج الکترودیالیز از سه سلول تشکیل شده است. وقتی جریان مستقیم برق به الکترودها داده شود تمام یونهای دارای بار مثبت به سمت کاتد و تمام یونهای دارای بار منفی به سمت آند متمایل می‌شوند. تمام کاتیونها می‌توانند از غشاء تراوایی کاتیونی عبور نمایند اما غشاء تراوایی آنیونی برابر آنها سد ایجاد می‌کند. به صورت مشابه آنیونها می‌توانند از غشاء تراوایی آنیونی عبور کرده اما غشاء تراوایی کاتیونی راه آنها را مسدود می‌نماید.

غشاء الکترودیالیز یک صفحه‌ی متخلخل است که از رزین تبادل یونی مصنوعی ساخته شده است. این صفحه کاتیونی تراوا دارای بار منفی است زیرا محلولهای کاتیونی آنها یونیزه شده است. کاتیونهای قابل مبادله داخل فضای خلل و فرج باعث موازنه بار منفی صفحه غشاء می‌شوند. وقتی جریان الکتریکی ایجاد می‌شود کاتیون‌ها به داخل خلل و فرج وارد شده و از غشاء عبور می‌کنند، چون نیروهای جابجاکننده الکتریکی اثرگذار روی کاتیون‌ها بزرگتر از نیروهای کششی بین کاتیون‌ها و غشاء تراوایی کاتیونی هستند. از آنجا که صفحه غشاء دارای بار منفی است آنیون‌های دارای بار منفی را دفع می‌کند.  غشاءهای تراوای آنیونی هم به طریق مشابهی عمل می‌کنند و اجازه می‌دهند که آنیون‌ها عبور کرده اما کاتیون‌ها را دفع می‌کنند. بدلیل ماهیت غشاءها بعضی افراد الکترودیالیز را کاربرد خاصی از تبادل یون‌ها می‌دانند. بدلیل مشکل تشکیل رسوب و مصرف انرژی بالا روش الکترودیالیز روش مناسبی برای حذف مواد معدنی از آب دریا نمی‌باشد، اما بعنوان یک روش قابل بررسی برای حذف مواد معدنی از آبهای لب شور پذیرفته شده است.  در این روش هزینه‌های تعویض غشاء و هزینه‌های انرژی الکتریکی حدود 40% کل هزینه را تشکیل می‌دهد. مطالعات نیمه صنعتی نشان داده‌اند که الکترودیالیز یک روش عملی به لحاظ فنی برای حذف مواد معدنی از خروجی‌های تصفیه ثانویه است. در عین حال تشکیل رسوب و مزاحمت مواد آلی برای غشاء نیز وجود دارد. آزمایشات نشان داده اند که 25 تا 50 درصد نمک های محلول را می‌توان با یک بار عبور جریان از برج الکترودیالیز حذف کرد. برای دستیابی به میزان حذف بیشتر چندین برج الکترودیالیز بصورت سری می‌توان در نظر گرفت. مشکل تشکیل رسوب و مزاحمت مواد آلی را می‌توان با در نظر گرفتن روش پیش تصفیه مناسب نظیر انعقاد، ته نشینی، فیلتراسیون و جذب با کربن فعال کاهش  داد. رسوب دادن را همچنین با اضافه کردن مقدار کمی اسید به جریان ورودی می‌توان کاهش داد و مواد آلی مزاحم را نیز با تمیز کردن غشاء توسط یک محلول آنزیم دترجنت برطرف نمود. تشکیل رسوب و گرفتگی ناشی از مواد آلی را باید برای اینکه روش الکترودیالیز مقرون به صرفه باشد تحت کنترل درآورد. چون اسمز معکوس در مقایسه هزینه ها و میزان حذف آلاینده‌ها دارای پتانسیل بهتری برای حذف مواد معدنی و دیگر آلاینده‌ها است، در تصفیه پیشرفته نسبت به الکترودیالیز مقبولیت بیشتری دارد. برای آشنایی با سیستم‌های اسمزمعکوس کلیک کنید.

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب