مشاوره، طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستمهای تصفیه آب و فاضلاب، دستگاه تصفیه آب صنعتی، دستگاه آب شیرین کن (اسمز معکوس)، انواع پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، تصفیه انواع فاضلاب صنعتی و بازیابی پساب

 

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

 


در طي 20 سال گذشته، چند فرايند رشد معلق بيولوژيکي براي حذف بيولوژيکي فسفر استفاده شده است و همه آنها عمدتاً شامل يک ناحيه بي هوازي و بعد از آن يک ناحيه هوازي مي باشند.

حذف بيولوژيکي فسفر معمولاً براي کنترل اوترفيکاسيون انجام مي شود، زيرا فسفر يک ماده مغذي محدود کننده در اکثر آبهای شيرين است. تصفيه شيميائي با استفاده از نمک هاي آهن يا آلوم، متداول ترين روش براي حذف فسفر مي باشد، اما از اوايل دهه 1980 ميلادي با موفقيت در روش بيولوژيکي حذف فسفر در طرحهایي با مقياس کامل باعث استفاده بيشتر از اين تکنولوژي شد. مزاياي اصلي حذف بيولوژيکي فسفر، کاهش هزينه مواد شيميائي و توليد کمتر لجن در مقايسه با ترسيب شيميائي است.
در حذف بيولوژيکي فسفر، فسفر فاضلاب ورودي در ترکيب جرم سلولي باکتری قرار مي گيرد که در ادامه همراه با لجن اضافي از فرايند حذف مي شود. براي تحريک رشد ارگانيسم هاي ذخيره کننده فسفر (PAO) و مصرف فسفر موجود در سيستم از يک نوع راکتور استفاده مي شود که شرايط رقابت را براي PAO بيشتر از ديگر باکتريها فراهم مي کند. ساختار راکتور بکار برده شده براي حذف فسفر متشکل از يک تانک بي هوازي با مقدار زمان ماند هيدروليکي 1-0.5 ساعت است که قبل از تانک هوادهي لجن فعال قرار می گیرد.

                               ساختار فرايند مورد استفاده براي حذف بیولوژیکی فسفر
فرايندهاي اتفاق افتاده در منطقه بي هوازي
- استات توليد شده در تخمير bsCOD که قبلاً بيان شد، ماده آلي محلول قابل تجزيه مي باشد که به راحتي توسط بيومس جذب مي شود. با توجه به زمان ماند هيدروليکي منطقه بي هوازي، مقداري از COD کلوئيدي و ذره اي هيدروليز مي شود و به استات تبديل مي شود، اما اين مقدار در مقايسه با مقدار تبديل bsCOD خيلي کم است.
- با مصرف انرژي قابل استفاده از پلي فسفات ذخيره شده، ارگانيسم هاي ذخيره کننده فسفر، استات را جذب و محصولات ذخيره اي پلي هيدروکسي بوتیرات (PHB) توليد مي کنند. مقداري از گليکوژن داخل سلول نيز مصرف مي شود. همزمان با جذب استات، ارتوفسفات (O-PO4) بعلاوه کاتيونهاي منيزيم، پتاسيم و کلسيم آزاد مي شود.
- محتواي PHB در ارگانيسم هاي ذخيره کننده فسفر افزايش مي يابد، در حاليکه پلي فسفات کاهش مي يابد.
فرايندهاي اتفاق افتاده در منطقه هوازي / انوکسيک
- PHB داخل سلولي ذخيره شده، متابوليزه مي شود و انرژي از طريق اکسيداسيون و کربن براي رشد سلولي تأمين مي شود.
- مقداري گليکوژن از متابوليسم پلي هيدروکسيد بوتيرات داخل سلولي تبديل مي شود.
- انرژي آزاد شده از اکسيداسيون PHB براي تشکيل پيوندهاي پلي فسفات سلول مصرف مي شود، به طوري که اورتوفسفات محلول از سيال حذف و به پلي فسفات داخل سلول جذب مي شود. رشد سلولي نيز به دليل مصرف PHB اتفاق مي افتد و بيومس جديد با ذخيره پلي فسفات بالا براي حذف فسفر محاسبه مي شود.
- همزمان با دفع بخشي از بيومس، فسفر ذخيره شده از راکتور تصفيه بيولوژيکي با دفع نهايي لجن اضافي حذف مي شود.

تمامی حقوق وب سایت برای نهرآب محفوظ است.طراحی و اجرا : دارکوب